Image

ISO 9001:2015


Системата за управление на "НДТ Продукти и Системи" ООД с адрес: БЪЛГАРИЯ, ПК 1592 София, бул."Цветан Лазаров" №33, Бизнес център, ет.3, офис 7 е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 от AQ Cert със сертификат рег.№ 660-2506-К/19.03.2018 г.
Сервиз и продажба на уреди, апарати, резервни части и консумативи за безразрушаващ контрол на материали.

Сервиз и продажба на електронни сензори, дигитални индикатори, контролери, калибратори, апаратура за дозиметричен контрол, машини и консумативи за подготовка и анализ на образци.
БЪЛГАРИЯ, ПК 1574 София, ул."Даскал Никита" №2Б - Склад и сервиз.